Priser Bortelid Camping

Prisliste Bortelid Camping 2017-2018

Alle priser er inkludert mva. og gjelder frem til 1. August 2018. Leien inkluderer fri bruk av sanitæranlegg med alle dets fasiliteter og vann fra tilkobling eller frostfrie vannposter fordelt på området. Brøyting av veier og parkeringsplass til hver enhet er også inkludert.

camping key europeHelårsplass inkluderer nå også fordelskortet Camping Key Europe. Sesong- og korttidsbesøkende må kjøpe dette separat. Kortet inkluderer bl.a ulykkesforsikring og mange rabatter rundt om hele Eurpopa. Trykk her for å lese om alle fordelene.

Helårsplass regnes fra 1.okt- 30.sep.
Vintersesong regnes fra 1.okt-30.apr
Sommersesong regnes fra 1.mai til 30.sep

Helårsplass vogn/bobil kr 12 900,00
Helårsplass husvogn med V/A kr 15 400,00
Helårsplass camphytte kr 15 000,00
Helårsplass camphytte med V/A kr 17 000,00
Vinterplass kr 9 300,00
Sommerplass kr 6 500,00

Strøm per kw/t kr 1,65
Oppdeling av betaling, per termin kr 30,00
Nytegning/gyldighetsmerke Camping Key Europe kr 130,00
Vogn/bobil/telt per døgn kr 200,00
Strøm sommersesong per døgn kr 50,00
Strøm vintersesong per døgn kr 100,00
Tillegg per person over 4 personer per døgn kr 50,00

Leie av festlokaler inntil 50 personer, spør om detaljer kr 1 500,00
Leie av festlokaler for de med helårsplass kr 750,00

Snøskuffing av vogn/bobil kr 300,00
Tillegg for telt/isocamp under 10m2 kr 150,00
Tillegg for telt/isocamp over 10m2 kr 250,00

Snøskuffing skjer på vogneiers risiko og forsikring

Vi åpner opp for muligheten til å utvide plassene i forhold til de ca 120m2 som er satt av til hver enhet.  Det blir også mulig å få tilgang til ett ekstra strømuttak. Spør om pris dersom det er ønskelig.

Brannkart-BC-helårsplassoversikt

Oversikt over reserverte helårsplasser (Merket H) per juni 2015. Ta kontakt for mer info.

Bortelid Camping AS Tjaldal, 4540 Åseral Tlf.: 90 23 37 25 E-post: camping@bortelid.no Hjemmeside: www.bortelidcamping.no Foretaksnummer: NO 995 412 926 mva

Reglement Bortelid Camping, 09.05.2013

1. Sikkerhet
1.1. Internkontrollskjema skal fylles ut og leveres årlig.

1.2. Tilkobling til strøm skal skje med godkjent kabel, 2,5mm med jord. Godkjent jordkabel for ned graving tillates også men kabel må da legges i trekkerør. Kabelen skal gå fra strømstolpen til vogna uten skjøtekontakter eller overganger. Kabeltrommel tillates ikke brukt.

1.3. Det må ikke oppbevares mer enn 22 kg gass per enhet. Gassapparat må være CE-merket, i god stand og tilkoblingsslangene må være uten sprekker eller andre skader.

1.4. Det skal være minst 4 meter til naboens bygg/ vogn, målt vegg-til-vegg alle veier. I Branngatene skal avstanden være 6 meter. Enhver har ansvar for at avstandene opprettholdes, og plikter å gi beskjed om avvik. Området kan brukes til parkering dersom det ikke er til hinder for andre beboere.

1.5. Oppstillingsplasser med fallfare må sikres med minst 90cm klatresikkert rekkverk rundt platting og steder med vanlig ferdsel.

1.6. Alle enheter skal ha minst 1 stk 6 kg brannslukkingsapparat lett tilgjengelig.

1.7. Det skal være røykvarsler i vogn og evt. isocamp.

1.8. Det skal være gassvarsler i vogn.

1.9. Bål og engangsgriller skal ikke brukes dersom det er fare for brann.

1.10. All bading, lek og ferdsel i området skjer på eget ansvar. Små barn skal ha følge av voksne på servicebyggene.

2. Ordensregler

2.1. Det skal være generell ro mellom kl 23:00 og 07:00

2.2. Alle som forstyrrer ro og orden kan gjennom styrevedtak vises bort fra området.

2.3. All unødvendig bruk av kjøretøy på området er forbudt.

2.4. Besøkende må parkere på parkeringsplassene og ikke langs hovedveiene.

2.5. Hunder skal alltid være i bånd og hundeposer skal brukes inne på området selv om det er snø. Hunder skal ikke være inne i servicebyggene.

2.6. Leietaker er ansvarlig for sin plass, og skal sørge for at området alltid er pent og ryddig. Dette gjelder hele året.

2.7. Søppelcontainere skal bare brukes til vanlig husholdnings søppel og ikke rester etter bygging og lignende.

2.8. Leietaker er ansvarlig for oppførsel til besøkende og barn. Skader eller ekstra arbeid pga. forsøpling eller hærverk vil bli fakturert.

2.9. Etter bruk av sanitæranlegg og dets fasiliteter skal det ryddes slik at det blir hyggelig for de neste som tar det i bruk.

3. Generelt

3.1. Bortelids Camping har ikke ansvar for tyveri, skader, hærverk eller lignende som skjer på personer, biler, vogner eller telt.

3.2. Hver plass disponerer 1 stk 16 A strømuttak med egen måler. Strømuttaket må låses for å hindre misbruk. Leietaker er ansvarlig for strømuttaket, og for at brukerens el-installasjoner ikke medfører kortslutninger og skade på det elektriske anlegget. Skader/ reparasjoner på uttak eller kabler vil bli fakturert. Strømstolpene bør holdes fri for snø slik at det er lett tilgang til sikringer. Etter åpning av strømsøyler er det svært viktig at døren lukkes med alle 3 låsene.

3.3. For å unngå frosne vannposter er det meget viktig at kranene blir helt lukket etter bruk pga. selvdreneringen. Ved ekstreme kulde kan ikke Bortelid Camping garantere vann i alle vannpostene. Dette må da hentes i sanitærbyggene.

3.4. De utvendige vannkranene på byggene må ikke skrues for hardt igjen etter bruk. Vannet renner en stund etter lukking pga. selvdrenering.

3.5. Vannforbruk utover det normale kan faktureres leietaker.

3.6. Leietakere er selv ansvarlig for å merke plattinger, vogndrag og andre gjenstander med brøytestikker før vinteren. Bortelid Camping er ikke ansvarlige for ødeleggelser grunnet dårlig merking. Fører dårlig merking til skader på brøyteutstyr kan vogneier bli holdt erstatningspliktig. Brøytestikker utleveres vederlagsfritt av Bortelid Camping.

3.7. Alle vogner skal være mobile og lett flyttbare.

3.8. Leietaker er pliktig til å ha ansvarsforsikring på vognen.

3.9. All bygging og plassering av vogner/ isocamper på plassen skal godkjennes på forhånd ved innlevering av målsatte skisser. Rekkverk og levegger skal bygges etter fastsatte maler og beskrivelser. Graving og terrenginngrep skal godkjennes på forhånd. Bortelid Camping tar forbehold om at det kan komme offentlige krav og bestemmelser som gjør at godkjente plasseringer må endres.

3.10. Det er ikke tillatt med hjemmesnekrede spikertelt, bare ferdigproduserte isocamper, fortelt eller tilsvarende som kan dokumenteres i forhold til brannklasse EI30.

3.11. Spikerteltet skal være en flyttbar konstruksjon som enkelt må kunne demonteres eller på annen måte fjernes slik at det ikke vises at det har stått på plassen.

3.12. Takutstikk skal være max 50 cm.

3.13. Levegger skal ha max høyde 150 cm fra platting. I brannsoner tillates kun levegger av seilduk og jernstenger. Store brennbare gjenstander må ikke oppbevares i brannsoner.

3.14. Plattinger skal være max 50 cm over bakkenivå. I brannsoner tillates ikke brennbare plattinger over bakkenivå.

3.15. Avløp fra vogner og bobiler skal samles og tømmes i godkjent tømmetoalett i servicebyggene.

3.16. Ved salg av vogn på plass skal styret informeres. Alle uoppgjorte regninger skal være betalt før ny eier kan ta vognen i bruk.

3.17. Hovedforfall på årsavgiften er 15. september. Det betales a konto for strømutgifter sammen med hovedforfall. Strømforbruket leses av i august og avregnes ved hovedforfall 15. september året etter.

3.18. Brukes det lite eller ingen strøm faktureres minimum 1000,- for å dekke nettleie.

3.19. Strømpriser fastsettes av styret i Bortelid Camping.

3.20. Ubetalte regninger kan gi advarsel om utkastelse og inkassokrav. Uenigheter gir ikke grunn for ikke å betale en regning. Skriftlig klage må skrives til styret og avgjøres der. Til gode beløp vil bli utbetalt eller trukket fra på neste faktura.

4. Tvister og bortvisning 4.1. Det er til en hver tid styret ved Bortelid Camping og plassjef som bestemmer. Bortelid Camping forbeholder seg retten til å kunne tilføre nye regler for fellesskapets beste.

4.2. Klager på beboere skal leveres skriftlig til styret ved Bortelid Camping. Styret skal vurdere alle sider ved saken og ta stilling til om det skal gis skriftlig advarsel om utkastelse. Ved gjentatte advarsler har styret rett til å kreve at beboeren forlater plassen. Etterlatt vogn, telt og plattinger blir fjernet for eiers regning og risiko.

4.3. Tvistesaker mellom leietakere og/ eller plassjef, skal tas opp i styret ved Bortelid Camping og løses snarest mulig etter at tvisten er oppstått. Styret har den endelige avgjørelsen og partene må rette seg etter denne.